Termékkereső

Kosár

Bejelentkezés

Adatvédelmi tájékoztató

www.alkatreszuzlet.hu

 

1. Jelen tájékoztató célja: bemutatni a társasággal vevői/vásárlói kapcsolatban álló vállalkozások vonatkozásában folytatott adatkezelési tevékenységét.

2. Fogalmak:

2.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,  korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

2.4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza

2.5. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

3. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

3.1. Célja: a vevői vállalkozásokkal és azok kijelölt, nevükben eljáró személyekkel valamint a magánszemélyként eljáró vevői kapcsolat tartás és a hatóságok által előírt adatszolgáltatás teljesítése.

3.2. A kezelt személyes adatok köre: név, cégnév, e-mail cím, telefonszám, adószám /adóazonosító dokumentumok.

3.3. Társaságunk az adott oldalon a vevők által a regisztráció során önként megadott adatokat gyűjti és tárolja. Cookie nyilatkozatra nincs szükség, mivel az említett oldal sütiket (alfanumerikus információcsomagokat) nem alkalmaz. Tájékoztatjuk, hogy a személyes vásárlás/kapcsolatfelvétel során üzletünkben biztonsági kamerák működnek.

4. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos üzleti érdeke és a vevő által kinyilvánított vásárlási szándékhoz kapcsolódó ajánlatadási és tartós vásárlási szándékra utaló kapcsolat. A kamerák elsősorban a vásárlók és eladók személyes biztonságát, a vagyonvédelmet szolgálják. A kamerafelvétel készítéséről az üzlet bejáratánál tábla figyelmeztet. Az adatkezelés időtartama: Az utolsó szerződéstől/megrendeléstől/ajánlatadástól számított

5 év. Hatósági vagy egyéb peres eljárás okán ez az időtartam meghosszabbodhat. A biztonsági kamerák felvételeit külön nem tároljuk. A felvételek újraírással automatikusan törlődnek. Az adatokat tároló számítógépek vírusirtóval és tűzfal védelemmel ellátottak és zárt üzlethelyiségben helyezkednek el. Idegen hozzáférés kizárt. Az adatkezelésben részt vevő külső vállalkozás a DOLASYS Kft.

5. Az adatkezeléssel érintett személy hozzáférési jogai: az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatainak kezeléséről és másolatot kapjon kezelt adatairól. Korlátoztathatja és tilthatja személyes adatainak további kezelését.

6. A társaság jogosult jelen tájékoztatót módosítani. Gondoskodjon arról, hogy naprakész információkkal rendelkezzen személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

Bp.,2018.05.14.